Πολιτική Απορρήτου

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» δεσμεύεται ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται στo πλαίσιo των διεργασιών και λειτουργιών του, τη συμμόρφωσή του με τη διεθνή και εγχώρια νομοθεσία, όπως και με τις βέλτιστες πρακτικές στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή σε όλα τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται το προσωπικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», τυχόν εξωτερικοί συνεργάτες, συνδεδεμένοι και άλλοι τρίτοι οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους του.

Σύμφωνα με τον 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων («ΓΚΠΔ») της ΕΕ, η διοίκηση ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» έχει εισάγει ένα πλαίσιο για την ασφαλή επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, με σκοπό τη συμμόρφωση με τις ακόλουθες αρχές:

  • Τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
  • Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται μόνο σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητο, όπως για την τήρηση νομικών & θεσμικών υποχρεώσεων ή άλλους σύννομους εταιρικούς σκοπούς.
  • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιορίζεται στα αναγκαία για αυτούς τους σκοπούς δεδομένα και όχι περισσότερα.
  • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει ακριβή προσωπικά δεδομένα.
  • Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας και όχι επιπλέον αυτών.
  • Τα προσωπικά δεδομένα είναι ασφαλή έναντι μη εξουσιοδοτημένης επεξεργασίας, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μέτρων.

Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ & ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ» ανταποκρίνεται στα καθορισμένα δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων. Η παρούσα πολιτική, τα σχετικά εργαλεία και λοιπή τεκμηρίωση συνολικά αναφέρονται ως Σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection Management System ή DPMS). Το DPMS περιλαμβάνει ενδεικτικά Αρχεία Δραστηριοτήτων Επεξεργασίας, Μελέτες Εκτίμησης Αντικτύπου, αναφορές ανάδειξης κενών (‘Gap Analysis’), πολιτικές και διαδικασίες, όπως και τεχνολογικά μέσα προστασίας δεδομένων και στο σύνολό τους πληρούν την αρχή της λογοδοσίας του ΓΚΠΔ. Σε αυτό το πλαίσιο, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πρέπει να τελεί υπό την αιγίδα του DPMS. Διαβάστε περισσότερα: gdpr.eu